Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kósėti
Reikšmė:
tam tikru balsu spazmiškai iškvėpti orą, husten
Straipsnelis:
Germ. hwōs-a- ‘kosėti, husten’ (s. ang. hwōsan ‘t. p.’, hwōs-tōn ‘kosulys’ : s. isl. hósti, s. ang. hwōsta, s. v. a. huasto), be abejonės, remiasi bendraide. veiksmažodžiu qᵘ̯ās- ‘kosėti’ (balsis nevisiškai aiškus), pvz., air. casacht ‘kosulys’, kimrų pas ‘kokliušas’, peswch ‘kosulys’, lie. kósėti ‘tam tikru balsu spazmiškai iškvėpti orą, husten’ (s. lie. atematinė forma kosmi), bažn.-sl. kašьljǫti ‘kosėti’, s. i. kā́sate ‘t. p.’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 285
Antraštė:
kósėti
Straipsnelis:
Daugelyje ide. kalbų žodžiai, žymintys sąvoką kosėti, yra pamėgdžiojamosios kilmės ir priklauso giminiškų žodžių grupei. Lie. kosėti, la. kāsēt, s. sl. kašĭljati < *kašlĭ, kašelĭ ir t. t., skr. kās-, s. ang. hwōstan ir t. t. < ide. *kʷās-, galbūt pamėgdžiojamosios kilmės. Kitose kalbose šią sąvoką žymintys žodžiai taip pat pamėgdžiojamosios kilmės, bet nepriklauso minėtai grupei (pvz., gr. βήσσω) arba etimologiškai siejami su sąvokomis ‘užspringti’, ‘sunkiai kvėpuoti’, ‘muštis’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 262
Antraštė:
kósėti
Reikšmė:
Luftröhre
Straipsnelis:
Pr. cosy E 96 ‘gerklė’ : (taip jau Burda, KSB, VI, 406) lie. koserė̃ ‘Luftröhre’, kosėti, la. kãsêt, skr. kāsatē ‘(jis) kosėja’, r. кашель, s. ang. hwōsta, kimrų pas ‘kosulys’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 506.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 243
Antraštė:
kósėti
Reikšmė:
su tam tikru balsu spazmiškai iškvėpti orą
Straipsnelis:
R. кашлять, -яю, -юешь ‘kosėti’ (prasl. *kaš(ь)l'ati) netiesiogiai susijęs su lietuvių kalbos veiksmažodžiu kósėti, kósi / -sti / -a / -sta / -ėja, -ėjo, la. kãsêt, -ẽju ‘kosėti’, plg. tematinį s. i. kā́sate ‘kosėja’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 126
Antraštė:
kósėti
Straipsnelis:
Ilgasis vokalizmas šaknies vokalizmas galėtų suponuoti išplėstą šaknį, plg. ide. *ku̯ās- / *kuHs- < ide. *ku̯а̄ / *kuH ‘kosėti’. Veiksmažodis turi bendrašaknių šakninių veiksmažodžių kitose indoeuropiečių kalbose. Todėl šaknis *ku̯ās- turėjo būti išplėsta plėtikliu *-t- dar indoeuropiečių prokalbėje. Veiksmažodis kosė́ti reiškia garsą su fiziologine sema. Šaknį liudija ne tik indoeuropietiškoji leksika (s. i. kāsate ‘kosėti’, s. i. kasa- ‘kosulys’, s. ang. hwōsta ‘kosulys’, prasl. *kašlь ‘kosulys’), bet ir ugrų-finų paralelės – mord. koz ‘kosulys’, koza- ‘kosėti’, komių kiz- ‘t. p.’
Šaltinis:
Jakulis 2004, 149

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas