Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
budrùs
Straipsnelis:
Toch. A *potarṣäk, B pautarṣke adj. ‘malonus, pritariamas’ su A acc. sg. f. potarṣkāṃ. Kaip ir A pot-, B paut- ‘meilikauti, pataikauti’, šis būdvardis, kuriame A *-ṣäk, B -ṣke apibūdina deminutyvą, yra susijęs su ide. *bheudh- ‘pabusti, suvokti’: skr. bódhati ‘prabusti’, gr. πεύθομαι, πυνθάνομαι ‘teirautis, atsiklausti’. Priesagą -r- randame av. žodyje zaēni-buδra- ‘atidžiai budintis’, lie. budrùs, s. sl. bъdrъ ‘drąsus, šaunus’. Vis dėlto, kaip ir B žodžiuose mällarṣke ‘spaudžiąs’, mäntarṣke ‘valdingas, mėgstantis bartis’, takarṣke ‘tikintis’ ir t. t., galbūt B žodyje pautarṣke pailginimą -ar- reikia nagrinėti kaip antrinį, jeigu minėtuose būdvardžiuose -ar- nėra tos pačios kilmės kaip ir B pautar- < ide. *bhoudr̥/ₑr- (ar < ä́r). Kad ir kaip būtų, faktas, jog -ar- taip pat randame ir A *potarṣäk, rodo, kad pastaroji forma patyrė B pautarṣke įtaką. Vadinasi, B forma įtakos turėjo tik A formos antrojo skiemens vokalizmui; nėra jokio pagrindo kartu su Winter, Journal of the American Oriental Society 1961, LXXXI, 275, pripažinti A *potarṣäk skoliniu iš B pautarṣke: A o = B au atitikimas rodo vietinį abiejų tocharų A ir B žodžių pobūdį.
Šaltinis:
Windekens 1976, 385
Antraštė:
budrùs
Straipsnelis:
Veiksmažodis φεύδω ‘paneigti; apgauti’, φεύδομαι ‘meluoti’ yra protograikiškas [préhellénique] atitikmuo gr. veiksmažodžio πεύθομαι, πυνθάνομαι ‘sužinoti teigti’ iš pirminio *bheudh. Reikšmė ‘paneigti’ pasidaro lengvai suprantama, jei išeities taškas yra sąvoka ‘patikrinti’, dažnai lydinti veiksmažodį πυνθάνομαι. Būdvardis *bhudh-ro- ‘saugus, budrus’ (plg. sl. bъdrъ ‘greitas, staigus’, r. bódryj ‘budrus, greitas, gyvas’, lie. (-u-kamienas budrùs ‘t. p.’, av zaēni-buδra ‘budrus, dėmesingas’ etc.) parodo, kaip ši šaknis galėjo gauti reikšmę ‘meluoti’. Pirminė reikšmė buvo ‘nuovokus, gudrus, linksmas, šaunus…’.
Šaltinis:
Haas 1951, 74
Antraštė:
budrùs
Straipsnelis:
Pr. budr- atstatoma pagal vietovardžius: Budrich, Budir. Siejama su lie. budrùs, s. sl. БЪДРЪ, r. бо́дрый ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 259
Antraštė:
budrùs
Straipsnelis:
Lie. budrùs, s. lie. bùdras ir av. zaēni-buδra ‘gorliwie czuwający’ – atliepiniai šalia sl. *bъdrъ ‘žvalus, guvus, budrus’: s.-kr. bàdar ‘t. p.’, r. бо́дрый ‘t. p.’ – nuo bъděti su priesaga -rъ.
Šaltinis:
SłPr I, 461
Antraštė:
budrùs
Straipsnelis:
žr. aštras
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 5–6
Antraštė:
budrùs
Reikšmė:
alert, vigilant
Straipsnelis:
[Aptariama Calando sistema. Dauguma Calando sistemos būdvardžių yra susiję su pirminiais veiksmažodžiais, pvz.:] n. Av. buδra- PN, zaēni.buδra- ‘energetically waking’, s. sl. bъdrъ ‘cheerful’, lie. budrùs ‘alert, vigilant’ : Av. baoda-/baoδa- ‘pay attention to, be aware of’, s. i. bódhati ‘perceive, observe’ : Av. baoδaiia- ‘show’, s. i. bodháyati ‘wake up’.
Šaltinis:
Rau 2009, 167

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas