Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãpskritas
Reikšmė:
round
Straipsnelis:
Van Windekens siūlymas toch. A akritär* (adj.) ‘apskritas, apvalus’ skaidyti į „intensyvųjį priešdėlį a-“ + *kritär < ide. *(s)krit-ro- (ide. prolytė sudaryta iš šaknies, slypinčios lie. ãpskritas ‘round’ + *-ro-) yra patikimas, bet toch. A akritär turi būti iš ide. *-kreitro-. Be to, manau, kad toch. lytis laikytina ide. *-tro- vediniu, t. y. *-krei-tro-. Vadinasi, toch. leksemos šaknis yra tapati su lie. ãpskritas šaknimi, tačiau be plėtikliot (galbūt *-kreit-tro, tačiau toch. kalbos garsų junginys *-ttr- dėsningai netenka pirmojo t).
Šaltinis:
Hilmarsson 1991, 168
Antraštė:
ãpskritas
Straipsnelis:
Toch. A akritär ‘apvalus, pilnas’ su nom. pl. m. akritre. Šis būdvardis skaidosi į intensyvųjį priešdėlį a- ir į *kritär < ide. *(s)qrit-ro-, kurio *(s)qrit- randame lie. žodyje ãpskritas, la. [! J. K.] skritulỹs (Windekens, KZ 1951, LXX, 112 ir Orbis 1968, XVII, 412). Dėl priesagos *-ro- plg. taip pat toch. A käṣtär ‘gausus, skaitlingas’, kur *-ro- taip pat buvo pridėtas prie *-t(o)- kamieno.
Šaltinis:
Windekens 1976, 442
Antraštė:
ãpskritas
Reikšmė:
kreisrund
Straipsnelis:
Prie E. Fraenkelio žodyne s.v. ãpskritas pateiktų žodžių visų pirma pridėčiau bažn. sl. okrьstь, r. ókrest, br. okrǎstь ‘aplinkui’: oob toks kaip lie. ap- (ide. *ambhi); *skrьt- > krьst-, s perstatytas.
Šaltinis:
Machek 1959a, 162

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas