Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nõvyti
Reikšmė:
engti, naikinti, kankinti (lig mirties)
Straipsnelis:
žr. naiva
Šaltinis:
Schuster-Šewc 1990, 80–81
Antraštė:
nõvyti
Reikšmė:
engti, kankinti, griauti
Straipsnelis:
Toch. A nut-, B nut-, naut- ‘žūti, (caus.) griauti’ su formomis: A part. praet. nutǫ, (caus.) praes. act. nutäṣ, inf. nutässi, B opt. act. nautoy-ñ, praet. act. natā-ne, part. praet. naunautau, (caus.) inf. nautästsi ir nautässi; B adj. der. nauttse ‘griaunantis’, nuttse ‘sugriautas’, priv. anautatte. Kaip teisingai pastebėjo Lane, Language 1938, XIV, 27, šio veiksmažodžio negalima atskirti nuo lie. nõvė ‘engimas, kančia, mirtis’, nõvyti ‘engti, kankinti, griauti’, la. nâve ‘miręs, mirtis’, nâvêt ‘užmušti, nužudyti, griauti’, sangr. nâvîties ‘vargintis’, s. r. navь ‘mirtis, miręs, lavonas’, č. unaviti ‘pavargti’, go. naus ‘lavonas’ etc., žr. taip pat toch. A nwām ‘sergantis’. Reikia kildinti iš ide. *nau-, *nə₁u-, *nū-. Toch. veiksmažodis buvo padarytas iš nominalinės formos, kurią apibūdina, be abejo, dantinis priebalsis senojo *-to-. Vadinasi, B naut- reprezentuoja ide. *nāut- arba *nə₁ut-, tuo tarpu kai AB nut- kilo iš ide. *nūt-.
Šaltinis:
Windekens 1976, 322
Antraštė:
novyti
Reikšmė:
kankinti
Straipsnelis:
S. air. noíne f. ‘alkis, badas’ dažnai asocijuojasi su gorta ‘badas’. Nuo seniausių laikų žodis turi besikaitaliojančias formas, kurios lengvai suderinamos: noíne, noína, nauna, núna, aúne, úne, gen. sg. i n-aimsir nauna maire ‘didelio bado metu’ ZCP XIX 110, dat. sg. núna. Be abejonės, reikia kildinti iš naunae, suponuojant, kad forma noíne yra atsiradusi dėl žodžio óine (žr. atskirai) ‘pasninkavimas’ įtakos, Pokorny, ZCP XIII 37. Britų atitikmenys yra šie: kimrų newyn m. ‘alkis, badas’, v. kornų naun glosa ‘famus (Vok.)’, kornų nown, v. bret. naffn, bret. naon. Loth’as pasiūlė prototipą *nawn- su priesagomis: -iā- airių, -io- kimrų ir -o- kornų bei bretonų kalboms, žr. RC XLV 201, kur, be to, yra gretinama su kimrų žodžiais neued ‘trūkumas, poreikis; širdgėla’ ir su afneued ‘id.’. Ta pati šaknis germ. kalbose: go. nauþs f. ‘reikalas’, s. isl. nauđ ‘prievarta’, s. ang. néad ‘id.’, s. v. a. nôt ‘id.’. Šaknis paplitusi baltų (lie. noviti [=novýti – J. K.] ‘kankinti’) ir slavų (č. u-naviti ‘pavargti’) kalbose. Pokorny IEW, 756. Taip pat žr. noad.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, n21–22
Antraštė:
nõvyti
Straipsnelis:
žr. novė
Šaltinis:
Шустер-Шевц 1988–1990 (1992), 92
Antraštė:
nõvyti
Straipsnelis:
žr. novė
Šaltinis:
Schuster-Šewc 1990, 80–81

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas