Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bar̃tkus
Reikšmė:
siuvėjas
Straipsnelis:
E. Fraenkelis (LEW, Heidelberg 1955–1957. 1–6 sąsiuv. S. 480) neatsižvelgia į semantinius sunkumus, siūlydamas s. lie. bar̃tkus kildinti iš le. bartek (asmenv. Bartłomiej sutrump.) ‘tamsuolis, stačiokas (XVIII a. ir dial.)’ [žr. 36]. Tokį aiškinimą Fraenkelis mėgina grįsti paralelėmis (kai kur tikriniai vardai virsta bendriniais), tačiau vis tiek lie. bar̃tkus reikšmė ‘siuvėjas’ lieka neaiški. Skardžius (ten pat, 39) teisingai teigia, kad lie. bar̃tkus pamatuotas arba kol kas nežinomu, bet panašios reikšmės lenkų kalbos žodžiu, arba reikšmės ‘siuvėjas’ susiformavimą reikia aiškinti lie. kalbos rėmuose.
Šaltinis:
Sławski 1957, 219
Antraštė:
bartkus
Reikšmė:
siuvėjas
Straipsnelis:
Lie. slavizmas bartkus ‘siuvėjas’ tinka į neapibrėžtųjų slavizmų grupę, nes jo prototipas dar tvirtai nenustatytas: le. bartek ‘storžievis, šiurkštuolis’ skiriasi, kaip pripažįsta P. Skardžius, reikšme, tačiau ir formaliai slavizmai su -kus juk nebūtinai turi būti iš lenkų žodžių su -ek, plg. ziskus ‘pelnas’ < br. зыскъ, o ne tik iš le. zysk, Pẽtkus < br. Петко, Петько, tad nėra visai neįmanomas kildinimas ir iš br. Бортко (dab. Бартко).
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas