Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mìelas
Straipsnelis:
žr. mėgti
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 142
Antraštė:
mielas
Straipsnelis:
žr. meilė
Šaltinis:
Buck 1949, 1112
Antraštė:
mi̇́elas
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] lie. mi̇́elas (arba mylùs) = serbų mȉo.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 343
Antraštė:
miẽlas
Reikšmė:
‘Gips’
Straipsnelis:
Rodos, esąs abejotinas E. Frenkelio teiginys, jog lie. miẽlas yra giminiškas su s. bulg. mělъ ‘Kalk’, r. mel ‘Kreide’ ir kt. (žr. Fraenkel E. Lit. etym. Wrtb.). Šiuo atveju primygtinai reikia pasvarstyti, ar lie. žodis nėra slavizmas. M. Lietuvos leksikografas F. Kuršaitis nežino minėto lie. žodžio; vadinasi, lie. miẽlas ‘Gips’ fiksuotas tik Didžiojoje Lietuvoje.
Šaltinis:
Senn 1958, 599
Antraštė:
mi̇́elas
Straipsnelis:
žr. mylus
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 260
Antraštė:
míelas
Reikšmė:
lieb
Straipsnelis:
Su neindoeuropietiškuoju substratu galima būtų sieti tokį fonetinį reiškinį kaip : b : m alternaciją, kuri ypač būdinga indomediteraniškajai sričiai ir pasitaiko tarp baltų bei slavų: plg., pvz., lie. míelas ‘lieb’, mylė́ti ‘lieben’, r. milyj ‘mielas’ ir kt. su gr. φίλος ‘mielas; draugas’ [24 išn.: plg. taip pat go. arm-s ‘vargšas’, esantį greta arbi ‘palikimas’ : lo. orbus ‘apiplėštas’, gr. ὀρφανός ‘našlaitis’ ir kt.].
Šaltinis:
Pisani 1968, 21
Antraštė:
míelas
Straipsnelis:
[Ginamas i-kamieno būdvardžių indoeuropietiškas senumas.] Lo. mītis ‘weich, locker’ < *miHti-, gretinamas su s. air. mín ‘sanft, glatt, fein’ < *miHni-, lie. míelas ‘liebenswürdig’, s. sl. milъ, alb. mirë ‘gut’, lie. mieras ‘Friede’, ang. to smile.
Šaltinis:
Balles 2009, 4
Antraštė:
míelas
Straipsnelis:
žr. mylėti
Šaltinis:
Pakerys 2006, 73
Antraštė:
míelas
Straipsnelis:
žr. mieras
Šaltinis:
Koškins 2000, 42–43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas