Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prė́skas
Straipsnelis:
Le. przaśny senesnė forma buvo be palatalinio s (plg. Łoś, Gramatyka polska 1, 33, 175. Pirminė šio žodžio forma buvo *prěsknъ (plg. s. sl. těšnъ, le. ciasny ‘ankštas’ < těsknъ); s. sl. o-prěsnъku ‘τò ἄζυμον’ Supr. 486 taip pat patvirtina šią koncepciją. Sl. prěsknъ atitikmuo yra lie. prė́skas ‘be mielių, švelnus’, o ne *priẽskas, kaip jį pateikia Kuršaitis ir šį kartodamas Briukneris (Słownik et. jęz. pol. 440). Forma su balsiu (o ne dvibalsiu) vartojama Sirvydo žodyne (preska duona ‘przaśnik chleb; azymus panis, non fermentatus’) ir Daukšos raštuose (preskáis 188₂₅). Galima manyti, kad pirminė sl. *prěsknъ forma buvo be priesagos -nъ. Ji atsirado vėliau dėl kitų būdvardžių su priesaga -(ь)nъ įtakos.
Šaltinis:
Otrębski 1949, 140

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas