Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pãdas
Straipsnelis:
Gr. πούς, gen. ποδός m. ‘koja’ [932…]. Senas šakninis daiktavardis kojai pavadinti, kurį turi daugelis ide. kalbų (tačiau naujais pavadinimais jis pakeistas slavų, baltų ir keltų kalbose). Dėl senosios galūnės, žr. Szemerényi, Einführung, 148–150. Graikų kalbos nominatyvo πούς dvibalsis yra inovacija pagal δούς?, tačiau taip pat Schwyzer, Gr. Gr. I 565 išn. 3, o πώς yra senas. Balsį o turi arm. nom. pl. ot-kʿ = πόδες su acc. sg. otn = πόδα, kuris taip pat apibūdina nominatyvą. Germ. k. su apibendrintu balsiu o: s. isl. fōtr, s. ang. n. pl. fēt*fōt-iz, ide. *pōdes; go. nom. sg. fōtuz, u kamienas pagal acc. fōtu*pōdm̥. Lo. su e tembro balsiu nom. pēs, gen. pedis; s. i., kuriame balsio tembras nėra skiriamas, nom. pā́t, acc. pā́dam, gen. pad-áḥ ir t. t. Nom. pā́t žodžio gale nukrito s, plg. vāk ir t. t.; dėl balsių kaitos žr. Ernout-Meillet s. u. pēs mėginimą norint atstatyti tembro ir kiekybės senąjį pasiskirstymą. Het. turi formą pada, plg. Laroche, Minos 1972, XI, 118 lentelę. Baltų ir slavų πούς šeima yra paliudyta tematiniais vediniais, kurių reikšmė taip pat yra pakitusi: lie. pãdas, r. pód ‘dirva’ ir t. t. Žr. Ernout-Meillet s. u. pēs, Pokorny IEW, 790 t.
Šaltinis:
Chantraine DEG III 932–933
Antraštė:
pãdas
Straipsnelis:
Toch. petwe ‘žemyna, krantas’ (žr. taip pat Couvreur, Pratidānam, 1968, 276) su nom. pl. petwi. Šis toch. daiktavardis negali būti atskirtas nuo A päts, B ptsa (acc. sg.) ‘dirva, žemė’, kuris remiasi senuoju (toch.) *pät, kuris antriniu būdu išplėstas priesaga -y-: *pät atitinka πέδον ‘žemė, dirva’, umb. peřum ‘πέδον, solum’, het. pedan ‘vieta, aikštė’ ir t. t. Toch. B petwe remiasi senuoju (toch.) *pet-, antriniu būdu išplėstas -we (pirminis *-du̯- būtų davęs toch. -w-): dėl ide. *pod-, iš kurio kilo šis *pet-, plg. lie. pãdas, r. pód ‘dirva, žemė’ ir t. t. [372]. Labai aiškus semantinis atitikimas su gr. πέδον grupe atiduoda pirmenybę B petwe (ir taip pat A päts, B ptsa) šiai ide. *ped-, *pod- su ide. *pet- ‘plytėti, išskleisti’, į kurį galėjo prie progos atsižvelgti (žr. A päts, B ptsa; plg. taip pat B pittsau ‘±sietelis, kuokelis’). Toch. A päts, B ptsa buvimas paaiškina mano išdėstytą lyginimą žurnale Orbis 1965, XIV, 503 su gr. οὐδός ‘slenkstis’ (žr. taip pat Van Windekens, ibid. 1966, XV, 436). Pabrėžiu, kad Čop, Slav. Rev. 1970, 90, išnaša 3, aiškiai apsirinka lygindamas toch. B petwe su gr. πότμος, ide. *pet- ‘skristi, kristi’. Gretinimas su B veiksmažodžiu pätt-, putt- (plg. Winter, Orbis 1972, XXI, 388), kurio forma ir reikšmė abejotinos, nerekomenduotinas.
Šaltinis:
Windekens 1976, 372–373
Antraštė:
pãdas
Straipsnelis:
Oset. fad ‘koja’. Bendras ide. žodis. Išsilaikė daugelyje iranėnų ir ide. kalbų: bel. pād, persų , pāī, Pamyro s. pâδ, pēδ, pōδ, Pamyro sgl. pūd, Pamyro iškaš. pud, Pamyro v. pūd, pöδ, Pamyro jazg. pēd, Pamyro m. pāla, jagn. pōda-, sogdų *pâδᵃ (pʼδ-), sakų pāa (iš pāδa), av. pāδ- ‘koja’, pāδa- ‘žingsnis’, s. i. pāda-, gr. πούς (πώς), ποδός, lo. pes, pedis, go. fōtus, an. foot, vok. Fuss ‘koja’, lie. pėdà, pãdas. Slavų kalbose ši šaknis randama žodžiuose пеший, под ‘po’, падать. To paties žodžio variaciją rodo odet. fæd ‘pėda, pėdsakas’.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ I 414
Antraštė:
pãdas
Straipsnelis:
Sl. kalbų tam tikro tipo vediniai (priešdėlis + *-dъ, plg. nadъ, pridъ, bažn. sl. sъpridъ, są-dъ, u-dъ) įgalina daryti prielaidą, kad prasl. daiktavardis podъ yra analogiškos darybos, t. y. po- + ; po- reiškia ‘apačioje, po (kuo nors)’, plg. r. под ‘pagrindas, žemė’, slov. pod ‘t. p.’, le. spód, spodu ‘apatinioji, žemesnioji dalis’, č. půda ‘žemė, pamatas’ (ir kt. pvz.). Sl. podъ, poda reikėtų atskirti nuo šių giminiškų žodžių grupės: lie. pãdas ‘Sohle’, gr. πούς, ποδός, lo. pēs, pedis; krenta į akis, kad sl. iš viso nepažįsta reikšmės ‘Fuß, Sohle’. Pamatinė *podъ reikšmė būtų ‘das Daruntergesetzte’.
Šaltinis:
Gutschmidt 1979, 42
Antraštė:
pãdas
Straipsnelis:
R. под, rekonstruojamas prasl. *podъ yra giminiškas lie. pãdas, la. pads ‘akmeninės grindys’, gr. πούς, gen. ποδός ‘koja’, lo. pēs, gen. pedis, go. fōtus ‘t. p.’. [204]. Prabaltų *pada-s etimologiškai susijęs su ide. *pē̆d-, *pō̆d- ‘koja’ ir gali pratęsti ide. *podo-s, tematizuotą vedinį iš seno kamieno su priebalsiu – ide. *pod-s ‘koja’. Čia, atrodo, priklauso ir prabl. *pōda-s : lie. púodas, la. puôds ‘puodas’ [208].
Šaltinis:
Трубачев 1966, 204–208
Antraštė:
pãdas
Straipsnelis:
Sl. *podъ ‘grindys’ < *po-dʰh₁-ο-. Manau, tai puiki etimologija, plg. lie. priẽdas, r. podóšva ‘padas’ (Kortlandt 1988, 393).
Šaltinis:
Derksen 2002, 12
Antraštė:
pãdas
Reikšmė:
‘pamatas, pastato padas’
Straipsnelis:
S. lie. ‘podwalina, podeszwa w budowániu (‘pamatas, pastato padas’); solea (SD³ 314), ‘grunt; solum, fundamentum’ (SD³ 77), ‘stopa w nodze; planta‘ (SD³ 423). Daryba: pad-aspad-ė́tipa-dė́-ti ‘pakišti, padėti į apačią, po kuo’.
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 251
Antraštė:
pãdas
Straipsnelis:
[Recenzuojama A. A. Zdaniukiewicz knyga „Gwara Łopatowszczyzny“ apie vieno netoli Turgẽlių esančio kaimelio lenkų šnektą.] Ryšius su lietuvių kalba rodo iki šiol, rodos, dar neaiškinti šnektos lituanizmai: pod ‘duonkepės krosnies apačia’ iš lie. pãdas.
Šaltinis:
Zinkevičius 1974d, 213
Antraštė:
pãdas
Straipsnelis:
[Aptariama baltų ir slavų kalbų fonologinių pakitimų relatyvinė chronologija]. Winterio dėsnis vyko tik uždaruosiuose skiemenyse, plg. tariamą išimtį lie. pãdas ‘sole’ (taip pat plg. gr. pédon).
Šaltinis:
Matasović 2005, 155
Antraštė:
pãdas
Straipsnelis:
[Aptariama baltų ir slavų kalbų fonologinių pakitimų relatyvinė chronologija. Kai kurios tariamos Winterio dėsnio išimtys nėra tokios, pvz.:] lie. pãdas, sl. podъ ‘grindys’ turi kilti iš *podʰH₁o-.
Šaltinis:
Kortlandt 2008, 11
Antraštė:
pãdas
Straipsnelis:
žr. minti
Šaltinis:
Откупщиков 1972, 119
Antraštė:
pãdas
Reikšmė:
podeszwa stopy i buta; gliniane klepisko w izbie; wiązka zboża kładziona do młócenia…
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -ėti perintegracijos procesais.] Lie. pàdas ʻpodeszwa stopy i buta; gliniane klepisko w izbie; wiązka zboża kładziona do młócenia…ʼ daryba yra pad + aspad-ė́tipa-dė́-ti ʻpodłożyć, położyć na spód, pod cośʼ. Iš neperintegruoto kamieno padė- padė́ti yra padė-lỹs ʻjajko podkładane kurze w pewnym miejscu, żeby się tam niosłaʼ, padė̃-klas ʻpodstawka, tacaʼ, padė-tìs ʻpołożenieʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas