Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
var̃gas
Straipsnelis:
žr. gárbanos
Šaltinis:
Откупщиков 1976, 71–72
Antraštė:
var̃gas
Straipsnelis:
J. Otrembskis (Otrębski J., Aind. púruṣaḥ, puman und Verwandtes. - KZ, Bd. 82, Heft 2, 1968) paskelbė hipotezę, kad sonantų metatezė (ur > ru, ul > lu ide. kalboje buvęs produktyvus darybos būdas [81], plg. lie. var̃gas : s. i. róga ‘liga’.
Šaltinis:
Огибенин 1971 (1973), 315
Antraštė:
var̃gas
Straipsnelis:
Toch. A wraske ‘liga’ su formomis: gen. sg. wraskeyis, nom.-acc. pl. wraskeyäntu, būdvardžio vedinys wraskeyu ‘ligotas’. Duchesne-Guillemin, BSL 41, 2 (1941), 147, sugretino šį žodį su s. i. pra-vraska- ‘įpjova’, s. sl. vraska ‘raukšlė’ (< *u̯orsqā) ir t. t., tačiau aš manau, kad šio lyginimo semantinis aspektas yra labai silpnas (plg. Frisk, GEW II (1966) 641). Antra vertus, reikia, žinoma, visiškai atsisakyti ryšio su A wras- ‘išbandyti, jausti, kankinti (?)’, kaip jau (atsargiai) buvo pareikšta Toch. Gr. (1931) 473. Todėl čia reikia grįžti prie aiškinimo, kurį aš, nors ir per daug plačia perspektyva, pasiūliau savo Lexique (1941) 164, t. y. prie lyginimo su iki šiol izoliuota baltų-slavų grupe: lie. var̃gas ‘Not, Elend, Mühsal, Mühe, Ungemach, Armut’, var̃gti ‘Not oder Elend leiden, sich plagen, in Elend sein, sich abmühen’, la. vãrgs ‘siech, elend’; pr. wargs ‘schlecht, böse’, lie. vérgas, s. sl. vragъ ‘Feind’ ir t. t. Prie šių žodžių dabar taip pat priskirtinas toch. A wärce ‘žemesnis, blogas’ < senesnės formos *wärkce ir kilusios iš B dialekto. A wraske reikia kildinti iš senesnės formos *warske (labai dažna toch. metatezė) < *wark-ske (disimiliacija). Pastarąją formą, kurioje *wark- atitinka lie. var̃gas ir t. t. < ide. *u̯org-, patvirtina veiksmažodis (plg. lie. var̃gti) su -sk-, kurio teisioginis vedinys yra *wark-ske (dėl žodžio galo -e, plg. Van Windekens, Orbis 19 (1970) 430 ir toliau).
Šaltinis:
Windekens 1976, 582
Antraštė:
var̃gas
Straipsnelis:
Toch. A wärce, nelinksniuojamas būdvardis ‘prastesnis, blogas’ su vediniais wärcets ‘atsisakęs, neturintis’ ir wärcetswātsune ‘trūkumas, netekimas’. A wärce yra supaprastintas iš senesnio *wärkce, kuris kilo iš ide. *u̯erg- part. praet. *u̯r̥g-to-. Šį ide. *u̯erg- randame ir iki šiol buvusioje izoliuotoje baltų-slavų šaknyje: lie. var̃gas ‘Not, Elend, Mühsal, Mühe, Ungemach, Armut’, var̃gti ‘Not oder Elend leiden, sich plagen, in Elend sein, sich abmühen’, la. vãrgs ‘siech, elend; Elend’; pr. wargs ‘schlecht, böse’, lie. vérgas ‘sklave’, s. sl. vragъ ‘Feind’ ir t. t. (dėl šių žodžių plg. Fraenkel, LEW 1199). […]. As atsisakau savo aiškinimo, pateikto BSO(A)S 10 (1942) 936 (gretinimo su s. i. ūná- ‘blogesnis, prastesnis’, lo. vānus ‘tuščias’ ir t. t.). Taip pat žr. A wraske ‘liga’.
Šaltinis:
Windekens 1976, 560
Antraštė:
var̃gas
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų kalbų vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t. y. archaiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų kalbų pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus bei slaviškus ir germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje]. Priešas. Sl. vragъ (*vorgъ) ‘priešas’ atliepia būdvardžiai: pr. wargs ‘piktas’, la. vàrgs ‘liguistas, paliegęs’ ir lie. vargùs (var̃gas ‘nelaimė; rūpestis’).
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 232
Antraštė:
var̃gas
Straipsnelis:
žr. vergti
Šaltinis:
Karaliūnas 1974, 203–205
Antraštė:
var̃gas
Straipsnelis:
Sl. *vorgъ: s. sl. ВРАГЪ, iš kur r. враг, le. wróg, č. vrah - senas žodis, ne visai aiškios etimologijos. Autorius sl. *vorgъ kildina iš ide. *u̯reg-/*u̯erg- ‘ginti’, kuriai priskiriama lie. var̃gas, go. wrikan ‘persekioti’, s. ang. wrecan ‘ginti, keršyti’, vok. rächen ‘keršyti’, lo. urgeo ‘stumti, ginti’. Slavai turi atitinkamą formą: *vŕ̥gā-, vŕ̥gnǫ-. Sl. *vorgъ yra su o balsiu: ‘išvytas, atstumtas’. Reikšmė ‘priešas, nedraugas’ atsirado vėliau, yra antrinė [176]. Lie. var̃gas ‘bėda, skurdas’ galėjo atsirasti iš pereinamųjų reikšmių: ‘fiziškai išsekinti, išvarginti’, plg. lie. núovargis, o šios iš senesnių- ‘ginti, varyti, persekioti’. Artimesnis sl. *vorgъ pagal prasmę – lie. vérgas [177].
Šaltinis:
Трубачев 1959b, 176–177
Antraštė:
var̃gas
Straipsnelis:
Pr. wargan (acc.) 7,₁₁ ‘blogis, bėda, širdgėla, pavojus’ : wargs, lie. var̃gas ‘Not, Elend’, var̃gti ‘Not leiden’, la. vãrgt, le. wróg ‘Übel, Böses’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 319 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 334
Antraštė:
var̃gas
Straipsnelis:
žr. vergas
Šaltinis:
Young 2008a, 203–205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas