Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gúogas
Reikšmė:
lazda su sustorėjusiu galu
Straipsnelis:
žr. gunžys
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 337–340
Antraštė:
guõgas
Straipsnelis:
žr. gunžys
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 337–340
Antraštė:
gúogas
Reikšmė:
skull
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra * : *a kaita. Jos ankstyvumas grindžiamas šia sąsaja: *mōhō, *mageni ‘poppy’ ir gr. μήκων < *méh₂k-on-. Ši neabejotina etimologija rodo, kad kalbamasis abliauto tipas atsirado n kamieno daiktavardžiuose su laringaline šaknimi: pamatinio laipsnio atveju *-éh₂,₃- virto į protogerm. *, o silpnojo laipsnio atveju laringalas vokalizavosi į protogerm. *a. Prieš sutampant pragerm. *ā ir *, šaknyse, turinčiose *h₂, abliautas buvo grynai kiekybinis, t. y. *ā : *a. * : *a kaita yra būdinga ‘cake’† žyminčioms leksemoms. Rekonstruojami du pragerm. *kōkō, *kakkaz ‘cake’† kamieno variantai: 1. *kōka(n)-, -ōn-: s. vok. a. chuohho m. ‘cake’, vok. trm. xüoxo ‘t. p.’. vid. vok. ž. kōke ‘t. p.’, vid. olandų coeke ‘t. p.’, olandų koek ‘t. p.’, norv. dial. kok(e) m. ‘lump, ball, pile (of dung)’, šv. kok m. ‘lump (of earth)’, (jord-)koka f. ‘t. p.’ (→ *kōkila-: s. ang. cœ̄cil ‘tortum’); 2. *kakōn-: s. isl. kaka f. ‘cake’, olandų kaakje n. ‘cookie’. S. vok. a. chuohho ir s. isl. kaka balsių kaita teoriškai gali būti paaiškinta rekonstravus n kamieną su abliautu, t. y. nom. sg. *kōkō, gen. sg. *kakkaz. Antra vertus, dėl priebalsių kaitos nebuvimo, ši rekonstrukcija atrodo abejotina ir mažų mažiausiai hipotetinė. Žodis neturi geros ide. etimologijos. Pasiūlyta sąsaja su lie. gúogas ‘skull’ < *gog- (Pokorny 349) semantiškai neįtikinanti. Nėra reikalo ir grįsti abliauto substrato įtaka, kaip tai darė Boutkanas (1999b, 19).
Šaltinis:
Kroonen 2011, 301, 306–307

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas