Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
augìnti
Straipsnelis:
Pr. auginnons ‘išaugęs’ etimologiškai augin- : *aug- tiksliai atitinka lie. augìnti : áugti, la. aûdzinat : aûgt, o pr. auginnons siejasi su lie. auginęs, la. audzinājis. Toliau plg. go. aukan, auknan, s.v.a. ouhhōn ir t. t.; lo. augeō, galbūt arm. ačem ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 146–147
Antraštė:
augìnti
Straipsnelis:
Pr. poaugints 81₁₄ ‘auferzoger’ [ir kt.] : auginnons, lie. paaugìnti.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 283
Antraštė:
augìnti
Straipsnelis:
Pr. auginnons (veik. rūšies būtojo laiko dalyvis) 45₂₃ ‘auginęs’ : lie. augìnti, áugti, la. aûdzinât, aûgt, go. aukan ‘didėti’, lo. augēre, gr. αὔξειν ‘dauginti’, skr. ōjas-, av. aogah- ‘jėga, stiprumas’ ir kt. žr. Walde, Vrgl. Wrtb. I, 22.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 181
Antraštė:
augìnti
Straipsnelis:
Produktyvios -ina- klasės veiksmažodžių atitikmenys tarp prūsų ir lietuvių kalbų: pr. auginnons : lie. augìnęs, augìnti […].
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 182
Antraštė:
auginu
Straipsnelis:
Paveldėtuose žodžiuose latvių kalboje gomuriniai sprogstamieji priebalsiai virtę dantinėmis afrikatomis, pvz.: […] la. audzinu : lie. auginu […].
Šaltinis:
Steinbergs 1982, 398

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas