Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lópa
Reikšmė:
paw
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra * : *a kaita. Jos ankstyvumas grindžiamas šia sąsaja: *mōhō, *mageni ‘poppy’ ir gr. μήκων < *méh₂k-on-. Ši neabejotina etimologija rodo, kad kalbamasis abliauto tipas atsirado n kamieno daiktavardžiuose su laringaline šaknimi: pamatinio laipsnio atveju *-éh₂,₃- virto į protogerm. *, o silpnojo laipsnio atveju laringalas vokalizavosi į protogerm. *a. Prieš sutampant pragerm. *ā ir *, šaknyse, turinčiose *h₂, abliautas buvo grynai kiekybinis, t. y. *ā : *a. * : *a kaita yra būdinga ‘palm of the hand’ žyminčioms leksemoms. Rekonstruojami du pragerm. *lōfō, *lappaz ‘palm of the hand’ kamieno variantai: 1. *lōfan-: go. lofa m. ‘t. p.’, s. isl. lófi m. ‘open hand, palm of hand’, vid. ang. lōve ‘palm’, ankstyvoji (dabartinė) olandų loef, loeve ‘oar peg, thole pin’, olandų loef-zijde ‘windward side’; 2. *labba(n)-: s. vok. a. lappo ‘palmula, extrema latitudo remi’, vok. trm. lappeⁿ m. ‘rudder blade’, farerų labbi m. ‘paw, open glove’, norv., šv. labb m. ‘paw, big hand’, da. lab(be) ‘t. p.’ (→ *labbōjan-: isl. labba ‘to walk’); 3. *lappō-: isl. löpp f. ‘paw’; 4. *lapōn- arba *laffōn-: s. vok. a. laffa ‘palmula (remi)’, vid. vok. a. laffe f. ‘t. p.’. Germanų n kamieno etimologija paaiškėja, susiejus minėtuosius žodžius su baltų ir slavų ‘paw’ reikšmės leksema: lie. lópa, ru. lápa f. ‘paw’ < *leh₂p-eh₂-. Remiantis šia etimologija, germaniškojo n kamieno paradigma gali būti rekonstruota kaip *léh₂p-ōn, *lh₂p-n-ós, *lh₂p-én-i. Ši rekonstrukcija silpnojo balsių kaitos laipsnio šaknyse vokalizavus laringalą turėjo išsivystyti į protogerm. *lōfō, *lappaz, *labeni.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 301, 309–310
Antraštė:
lópa
Reikšmė:
Pfote, Klaue
Straipsnelis:
Go. lofa* ‘Ohrfeige; Flache Hand’, s. isl. lófi, vid. ang. lōf ‘großes Ruder’ < germ. *lōf-an-, kas veikiausiai yra susiję su lie. lópa, r. lápa ‘Pfote, Klaue’, taip pat su kitu laipsniu lie. lãpas ‘Blatt’, taigi pirminė reikšmė būtų ‘flacher Gegenstand’. Jeigu taip, tai toliau galima sieti su gr. λοπός ‘Schale, Rinde, abgezogene Haut’ ir visas formas kildinti iš šaknies *lep- ‘schalen’.
Šaltinis:
Casaretto 2004, 220

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas