Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šérnas
Straipsnelis:
A. Sabaliauskas lie. šérnas sieja su lie. šerỹs (Baltistica I (2), 1966, 162–163).
Šaltinis:
Трубачев 1966 (1968) b, 380
Antraštė:
šérnas
Straipsnelis:
E. Frenkelis nurodo, kad lie. šérnas ‘laukinė kiaulė’ kol kas neturi patikimos etimologijos. Kartu su A. Valde jis paneigia E. Bernekerio aiškinimą, kur lie. šérnas, remiantis semantinėmis paralelėmis sl. veprь ‘šernas’ : s. i. vápati ‘išmeta (sėklą)’, go. auhsa ‘jautis’ : s. i. ukṣáti ‘apšlaksto’, lo. verres ‘kuilys’ : s. i. várṣati ‘apšlaksto, išlaisto’, siejamas su s. i. kṣárati ‘bėga, teka, sutirpsta’. E. Bernekerio etimologija neįtikima, nes lie. šérnas fonetiškai sunku susieti su s. i. kṣárati (E. Bernekeris lie. šérnas kildina iš formos *sk̑erno-), o, be to, ir minėtos semantinės paralelės kelia daug abejonių.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1966c, 162–163
Antraštė:
šérnas
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos žodžiai, kuriems, atsižvelgiant į pokirtinio balsio sinkopę ir dėl jos atsiradusį antrinį akūtą, mėginama rasti naujus aiškinimus: […] šérnas < *šẽrinas (plg. vélnasvẽlinas) – ina būdvardis reikšme ‘mit Borsten versehen’ (iš šerỹs, šẽrio), sudaiktavardėjęs galbūt kaip pakaitalas dėl tabu. Fraenkelio (974) siejimas su šer̃kšnas, šar̃mas atrodo mažiau įtikimas […].
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 160–161
Antraštė:
šérnas, šer̃nas
Reikšmė:
Sus scrofa
Straipsnelis:
Sabaliauskas (Sabaliauskas 1966c, 162–163) su aptariama šiùrti žodžių šeima (žr. šiùrti) sieja lie. šérnas, šer̃nas, šérna ‘Sus scrofa’. Etimologiškai čia priklauso ir šerỹs ‘Borste’ ir la. sari ‘Borsten’ (IEW II, 583: ker(s)- ‘Borste, steifes Haar; starren, rauh un kratzig sein’). Iš šios šaknies pasiskolintas ir Pabaltijo finų *harja : estų hari ‘suka; sekste; (kalnu) grēda’, suom. harja ‘t. p.’. Minėtuosius baltiškuosius žodžius etimologiškai atitinka prasl. *sьrstь, bažn. sl. sьrstь ‘Wolle’, ru. šerst’ ‘t. p.’, ru. šoroš ‘rauhe Oberfläche’, s. v. a. hurst.
Šaltinis:
Vaba 1997, 141
Antraštė:
šer̃nas
Straipsnelis:
Lie. šer̃nas ‘wild boar’ ir šerỹs ‘bristle’ semantinės raidos ‘bristle’ → ‘wild boar’ pavyzdys.
Šaltinis:
Blažek 2010c, 86–87

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas