Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
cỹrupas, cýrupas
Reikšmė:
sirupas
Straipsnelis:
pasitaiko germanizmų variantų su priebalsiais s ir c, pvz.: […] syrupas ‘cukraus tirpinys’ (Q), sìrupas (Ndž, Adm) ir cỹrupas (Grg, Šts), cýrupas (K), plg. v.v.ž. sirup, sirop (Sehwers, Lehnw.), n.v.a. Sirup ‘t. p.’ ir Pr. vok. zîrop ‘t. p.’ (Fr 495); […]. […] skoliniai su s ir c atėjo turbūt iš skirtingų vok. dialektų, su s – iš v.ž., o su c – iš Pr. v.a.
Šaltinis:
Čepienė 1996, 158

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas