Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skir̃bti
Straipsnelis:
[Nagrinėjamos baltų ir slavų kalbų šaknys su *] Iš bendro pavyzdžių skaičiaus 11 šaknų turi etimologinių dubletų: 8) lie. skir̃bti, la. šķir̃ba, s. r. щьрбъ, le. szczerb, a. luž. šćerba, ž. luž. sćerb // lie. scur̃bti, la. skùrbt, s. r. скърбъ, s. sl. скръбь […]
Šaltinis:
Авксентьева 1975, 45
Antraštė:
skir̃bti
Straipsnelis:
Germ. skremp-a- ‘(nu)slysti, (nu)smukti, rutschen, raukšlėtis, trauktis (apie audinį), schumpfen’ (s. isl. skreppa ‘išsprūsti, paslysti, ausrutschen, sich zurückziehen’, s. ang. neužfiksuota, pirmą sykį v. ž. ol. schrimpen ‘suvysti, susiraukšlėti’, v. v. a. schrimpfen ‘raukšlėtis, (su)raukti’) galime, padarę prielaidą, kad pirmykštė reikšmė esanti ‘susilenkti, zusammenkrümmen’ (paslydus susilenkiame), lyginti su (atitinkamai be nazalinio priebalsio) lie. skirbstù, skir̃bti ‘susiraukšlėtis, trauktis (apie audinį), schrumpfen’, sl.: r. skorbnutь ‘(su)vysti, (su)glebti’. Toliau sietina su ‘stipriai įsikibti, krampfen’ – ‘schrumpfen’ reikšmės žodžiais, plg. kremp-a- ir skrenk(w)-a-.
Šaltinis:
Seebold 1970, 422
Antraštė:
skir̃bti
Straipsnelis:
Bulg. dial. ócкърне́в ‘sultingas ir rūgštokas’, ócкърнêв ‘porūgštis’, ра́скạpнo ‘maloniai rūgštus’ siejami su veiksmažodžiais изкръ́бвам, изкръ́бна, oскръ́бвам, оскръ́бна ‘traukti žandus nuo rūgštumo’. Bulgarų etimologijos žodyne iškeltos dvi šio veiksmaž. kilmės hipotezės; viena atmestina, kita - minėtieji veiksmaž. siejami su slovėnų škrébati, škrabati, r. cкрести́, cкребу́, cкроба́ть, ukr. cкребти́, cкребу́, cкроба́ти, br. cкрeба́ць, č. iterat. škrabati, slovk. škrabat᾽, le. skrobac᾽, kurie giminingi lie. skrebė́ti, la. skrabt ‘tašyti’ (БЕР II, 341). Šie slavų ir baltų veiksmaž. kildinami iš ide. *(s)kerb(h), *(s)kreb(h) (Pokorny I 943). Tam pačiam ide. lizdui priklauso ir lie. skirbti ‘cкиcать’, la. skerbs ‘rūgštus’, prasl. *ščьrbь/*ščьrba, taip pat lie. skur̃bti ‘būti elgeta, elgetauti’, la. skùrbstu, skùrbt ‘apalpti’, prasl. *skъrbь/*skъrba.
Šaltinis:
Младенова 1986–1987 (1989), 85–86
Antraštė:
skir̃bti
Straipsnelis:
Gana įvairios reikšmės (‘žiaurus, greitas, stiprus, aštrus, kartus, rūgštus’) gali susiformuoti iš vksm., reiškiančių griaunančius veiksmus: ide. lizdui *(s)ker- ‘pjauti’ priklauso, šalia kitų, ir išplėstuko -bh- vediniai, plg. vok. sharf ‘aštrus (skustuvas), aitrus, stiprus’, la. skar̂bs ‘aštrus, kartus, smarkus’, škerbs ‘gaižus, aitrus’, lie. skir̃bti ‘prarūgti, įgauti rūgštų skonį’ (ЭССЯ 8).
Šaltinis:
Петлева 1979 (1981), 48
Antraštė:
skir̃bti
Straipsnelis:
Sl. *(s)kripati, *skripъ grupės vksm. visų etimologijų laikomi garsiažodinės kilmės. Mums rodos, kad Zupitzos (Zupitza E. Die germ. Gutturale. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1896, 126) hipotezė, kad sl. *skripati yra giminiška s. isl. hrīfa ‘drėksti’ ir kt. bei toliau su ide. lizdu *(s)ker- ‘pjauti’ patvirtinama sl. k-ų duomenimis [16]…[17]…[18] …[19]. Bulg. trm. leksemos cкрипвъм, cкрипнъ ‘онеметь от жевания зеленык плодов (озубак)’ semantiką atitinka bl. lizdo *(s)ker- leksika: plg. lie. skir̃bti ‘pasidaryti rūgščiu’, la. šķȩ̂rbs ‘aitrus (alus), kartus, rūgštus’, lie. sker̃bti ‘giliai įpjauti’ (Fraenkel 807, 801).
Šaltinis:
Варбот 1981 (1983), 16–20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas