Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nuodu
Reikšmė:
mudu
Straipsnelis:
Lingv. literatūroje jau seniai operuojama lie. k. asmeninio įvardžio dviskaitos galininko forma nuodu [J. Endzelynas, Baltų kalbų garsai ir formos, Vilnius, 1957, 148; E. Fraenkelis, Baltų kalbos, Vilnius, 1969, 75; E. Fraenkel LEW 442; J. Otrębski, GJL, III, Warszawa, 1956, 139; Zinkevičius, Lietuvių dialektologija, Vilnius, 1966, 306; Chr. S. Stang VGBS, Oslo-Bergen-Tromsö, 1966, 257]. Lie. nuodu laikoma vienintele lie. k. forma, sietina su ide. įvardžių kamienu nō- (plg. s. sl. na, gr. νώ, skr. nau, av. ). Minint tokią lie. k. formą, paprastai pastebima, kad ji aptikta Šiaulių apylinkėse, dažniausiai nurodoma ir šaltinis – Lietuvių tauta, III, 1920–1922, 417. Tiktai J. Otrębskio gramatikoje nepateikiama griežtesnės lokalizacijos, pasitenkinama bendresnio pobūdžio pastaba. Be minėto šaltinio (LT III 417), lie. nuodu nėra užfiksuota jokioje kitoje lie. dialektologinėje literatūroje, nepavyko jos rasti ir [...] dialektologinėms ekspedicijoms […]. Lietuvių tautos (III, 417) žurnale forma nuodu randama [...] Mato Slančiausko […] apie 1886–1894 m. užrašytoje tautosakoje […]. Lie. k. ir liter. instituto tautosakos archyve yra išlikęs tos M. Slančiausko užrašytos dainos rankraštis (LMD I 341(16)). Iš šio rankr. aiškiai matyti, jog forma nuodu į spaudą pateko per nesusipratimą – klaidingai perskaičius rankraštyje esamą formą mudu. Vadinasi, forma nuodu nėra autentiškas lietuvių kalbos faktas, o paprastas apsirikimas ar korektūros klaida.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1976, 167
Antraštė:
nuodu
Reikšmė:
mus abu
Straipsnelis:
Leidinyje „Lietuvių tauta“ (Lietuvių mokslo draugijos raštai) III 411 iki 450 išspausdinta Šiaulių krašto vestuvinės dainos, kuriose užfiksuota labai įdomių dalykų. Pvz., 417 (Nr. 16) mergaitė sako savo mylimajam: „teip nuodu jaunus sviets kalbelėms dauža“ kur nuodu, be abejonės, gali reikšti tik ‘mus abu’, plg. tokios pat reikšmės s. sl. na, gr. νά, av. , s. i. nāu.
Šaltinis:
Endzelīns DI III(2), 195

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas