Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ūksmė̃
Straipsnelis:
[Nagrinėjamas trumpojo balsio pailgėjimas, vykstantis tuomet, kai iškrinta po jo einantis nosinis n (rečiau m). Panašus pailgėjimas sutinkamas germanų, keltų, graikų, s. indų, baltų ir kt. kalbose]. Pvz.: lie. mi̇̀nštas – la. mīksts ‘мягкий’, la. dziñtars (kuronizmas) ir dzītars ‘gintaras’, lie. (pa)uñksmėūksmė̃ ‘тень’… [Atsak. red. pastaba: ‘O dėl autoriaus pateikiamo santykio (pa)uñksmė su lie. ūksmė̃, tai šis santykis yra kitos prigimties, nei lie. mi̇̀nkštas santykis su la. mīksts ar la. dzintars su la. dzītars ir pan.] [11] [Kalbama apie dvejopos fonetinės raidos (*um > *ū > ы ar *um > *ūm > *ū > *ы) galimybę]. […] Lie. ūksmė̃ ir (pa)unksmė gyvavimas – nesant *ūnksmė – matyt, liudija pirmojo tipo fonet. rekonstrukcijos naudai. [12]
Šaltinis:
Откупщиков 1974, 11–12
Antraštė:
ūksmė̃
Straipsnelis:
Etimologiškai lo. umbra f. ‘šešėlis’ gretinamas su lie. dial. ùnksna f. ‘šešėlis’ ir, sutinkamai su tuo vestinas iš senesnės formos *un(k)s-rā. Galimas daiktas [93] čia yra labai senas -r / (me)n- resp. -r / m(en)- kamienas. Šią hipotezę paremia lie. bendr. žodis ūksmė̃, -ė̃s, ū̃ksmę f., kilęs iš *unk-s-m(en)-. Šaknis *unk-(s-) nuo lo. umbra ir lie. ùnksna, ūksmė̃ lig šiol buvo neaiškios etimologijos. Aš ją sieju su indogermanų šaknimi, turinčia raikšmę ‘naktis’, ypač su šios šaknies forma, randama graikų kalboje: *nuk-t, taigi su šaknies balsiu u: νύξ, νυκτός f. – be to, kaip yra žinoma, randamas šaknies balsis o: lo. nox, noctis f.; lie. nakti̇̀s, -iẽs f.; s. sl. noštь f.; plg. taip pat s. i. vedų nák, du. nákta f., Adv. náktam ‘nakčia’. Šaknies formos *unk- : *nuk-, žinoma, nėra vienodos: šaknyje *unk- u yra šios samplaikos viduje. Tai dar ne viskas. Pasitaiko, kad šis judrus u būna kamiengalyje: *nok-u-, *nek-u-; *nokt-u-. Šiuos duomenis patvirtina tokie žodžiai, kaip lie. nakvýnė f., nãkvinas, nakvóti; het. nekuz me̮ur ‘vakaro metas’; lo. adv. noctū ‘nakčia’ (sudaryti u- kamieno pagrindu) ir noctua f. ‘pelėda’. Šiai eilei dar priklauso s. i. aktú-̣ m. ‘apšvietimas, tamsa, naktis’, kilęs iš *n̥ktu-. Greta šaknies formos *nok- (lo. nox, noctis ir t. t.) esama varianto *onk-, kuris, išplėstas formantu st, sutinkamas lietuvių kalboje: ankstùs, s. ir dial. añkstas, iš añksto. Šaknies formos *onk- ir *nok- sutinka, kaip pvz. *en nuo pr. emmens ‘vardas’, kildinamo iš *en-men su *no- nuo s. v. a. namo.
Šaltinis:
Otrębski 1970a, 92–93
Antraštė:
ūksmė̃
Reikšmė:
Schatten
Straipsnelis:
žr. vakaras
Šaltinis:
Eckert 1969, 8–9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas